loading...

شركت بازاريابي شبكه اي عطاكو

به هيچ وجه نبايد شما به عنوان معرف ديرتر از مهمان خود به محل جلسه برسيد.

بازدید : 206
11 زمان : 1399:2

نكاتي راجب نحوه برگزاري جلسات پرزنت :

-به هيچ وجه نبايد شما به عنوان معرف ديرتر از مهمان خود به محل جلسه برسيد.

-زماني كه به همراه فرد مرعو خود در محل جلسه معارفه حاضر شديد، گوشي موبايل خود را به نحوي سايلنت و يا خاموش نماييد كه دوست شما هم متوجه شود كه جلسه رسمي است و بايد اين كار را انجام دهد.

-زماني كه پرزنتور شما وارد جلسه شد، از جاي خود برخيزيد و با احترام ايشان را به مهمان خود معرفي كنيد.

-در طول جلسه معارفه (پرزنت) رفتار و ظاهر شما بايد كاملا متناسب با يك محيط كاري باشد. فراموش نكنيد كه نحوه رفتار شما به نگاه دوست شما بر كارتان تاثير مي گذارد.

-زماني كه پرزنتور شما معارفه شركت را آغاز مي كند شما نبايد در بين جلسه صحبتي انجام دهيد. در واقع بايد پرزنتور شما اطلاعات را در جلسه به فرد مدعو انتقال دهد. خود شما هم نبايد توضيحي اضافه كنيد و يا احيانا خودتان سوالي را از پرزنتور بپرسيد.

-محل جلسه شما بايد در مكاني مناسب مانند دفتر، كافي شاپ،منزل شما و مانند اين ها باشد كه در آن مدام صداي تلفن و رويدادهاي مختلف كه منجر به عدم تمركز گردد در جريان نباشد.

اعمال شما پس از پايان جلسه معارفه

بطور كلي اين نكته را مد نظر داشته باشيد كه درصد بسياري از دلايل ورود شدن افراد به تيم شما به پيگيري بعد از جلسه معارفه مربوط مي شود. بعد از جلسه پرزنت، شما با دوست خود محل جلسه را ترك مي كنيد، در اين فضا دوستانه مشغول به گپ و گفت با دوست خود مي شويد در اينجا شما يك هدف را دنبال مي كنيد آن هم اين است كه به دوست خود كمك كنيد كه تصميم نهايي خود را براي انجام كار بگيرد و اگر سوال و شبهه اي در ذهن دارد از شما بپرسد. در اينجا جمله اي كه خيلي از افراد از آن استفاده مي كنند اين است "در مورد كار چي فكر مي كني؟" ، اين بدترين جمله اي كه شما مي توانيد از آن ها بپرسيد چون اين حس به فرد القا مي شود كه اكنون بايد تصميم پيچيده اي بگيرد و بايد آناليز دقيقي انجام دهد! و حتي اگر از كار خوشش آمده باشد، براي اينكه فرد باهوشي به نظر برسد سعي مي كند مواردي را به عنوان موانعي كه بايد بر روي آن ها فكر و بررسي كند بيان كند! و اين در حالي است كه بيزينس ما سرشار از نكات مثبت و ابزار قوي براي رشد مي باشد و دليل منطقي براي رد كردن آن وجود ندارد.

-درصورتي كه فرد سوالي از شما پرسيد كه خود شما پاسخ آن را نمي دانستيد از بالاسري خود بخواهيد كه به كنار دوست شما آمده و در رابطه با دغدغه هايشان صحبت نمايند پاسخ گوي دوست شما باشند.

درنهايت بعد از اينكه سوالات شما پايان يافت به راحتي به ايشان بگوييد كه آيا مايل است كه ثبت نام خود را انجام دهد؟ اين دعوت به انجام ثبت و قرارداد بي شك اگر با لحني دوستانه و سوالي باشد، به اين معني برداشت نمي شود كه شما قصد داريد ايشان را تحت فشار براي ثبت نام بگذاريد. اگر هم فرد مايل بود سايت و يا محصولات را بررسي كند به او اين زمان را بدهيد و به وي بگوييد كه حتما اين كار را مي تواند انجام دهد و شما بطور مثال فردا با او تماس مي گيريد تا پيگير بررسي هاي او باشيد و اگر سوالي داشت پاسخ گوي سوالات او باشيد.

نكته مهم: در پيگيري بايد دقت كنيد كه اول به سوالات سيستمي دوست خود پاسخ دهيد سپس ايمان و باور خود را به سيستم به او انتقال دهيد و از اهدافي كه براي او مي تواند اهميت داشته باشد و به واسطه اين شغل مي تواند به آن ها دست بايد، با او صحبت نماييد.

نكته: در پاسخ دهي نبايد هرگز عصباني شويد و بايد با خونسردي و بدون گارد گرفتن جواب ايشان را بدهيد.

نكته: هرگز اطلاعات دروغين و جو كاذب به افراد ندهيد.

نكته: در ميان صحبت هاي حاميان خود اشاره هاي خاص نكنيد و با با دوستانتان درگوشي صحبت نكنيد.

نكته: در نهايت اين موضوع را به ياد داشته باشيد كه از هر تعداد از افرادي كه آن ها دعوت مي كنيد بعضي از افراد به شما پاسخ مثبت مي دهند و بعضي درخواست شما را رد مي كنند ، مطمن باشيد با گذر زمان هرچقدر كه تجربه، اطلاعات و مهارت شما افزايش يابد درصد موفقيت شما افزايش ميابد.

انسان ها گاهي پيروز مي شوند و گاهي چيزي ياد مي گيرند...

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

نكاتي راجب نحوه برگزاري جلسات پرزنت :

-به هيچ وجه نبايد شما به عنوان معرف ديرتر از مهمان خود به محل جلسه برسيد.

-زماني كه به همراه فرد مرعو خود در محل جلسه معارفه حاضر شديد، گوشي موبايل خود را به نحوي سايلنت و يا خاموش نماييد كه دوست شما هم متوجه شود كه جلسه رسمي است و بايد اين كار را انجام دهد.

-زماني كه پرزنتور شما وارد جلسه شد، از جاي خود برخيزيد و با احترام ايشان را به مهمان خود معرفي كنيد.

-در طول جلسه معارفه (پرزنت) رفتار و ظاهر شما بايد كاملا متناسب با يك محيط كاري باشد. فراموش نكنيد كه نحوه رفتار شما به نگاه دوست شما بر كارتان تاثير مي گذارد.

-زماني كه پرزنتور شما معارفه شركت را آغاز مي كند شما نبايد در بين جلسه صحبتي انجام دهيد. در واقع بايد پرزنتور شما اطلاعات را در جلسه به فرد مدعو انتقال دهد. خود شما هم نبايد توضيحي اضافه كنيد و يا احيانا خودتان سوالي را از پرزنتور بپرسيد.

-محل جلسه شما بايد در مكاني مناسب مانند دفتر، كافي شاپ،منزل شما و مانند اين ها باشد كه در آن مدام صداي تلفن و رويدادهاي مختلف كه منجر به عدم تمركز گردد در جريان نباشد.

اعمال شما پس از پايان جلسه معارفه

بطور كلي اين نكته را مد نظر داشته باشيد كه درصد بسياري از دلايل ورود شدن افراد به تيم شما به پيگيري بعد از جلسه معارفه مربوط مي شود. بعد از جلسه پرزنت، شما با دوست خود محل جلسه را ترك مي كنيد، در اين فضا دوستانه مشغول به گپ و گفت با دوست خود مي شويد در اينجا شما يك هدف را دنبال مي كنيد آن هم اين است كه به دوست خود كمك كنيد كه تصميم نهايي خود را براي انجام كار بگيرد و اگر سوال و شبهه اي در ذهن دارد از شما بپرسد. در اينجا جمله اي كه خيلي از افراد از آن استفاده مي كنند اين است "در مورد كار چي فكر مي كني؟" ، اين بدترين جمله اي كه شما مي توانيد از آن ها بپرسيد چون اين حس به فرد القا مي شود كه اكنون بايد تصميم پيچيده اي بگيرد و بايد آناليز دقيقي انجام دهد! و حتي اگر از كار خوشش آمده باشد، براي اينكه فرد باهوشي به نظر برسد سعي مي كند مواردي را به عنوان موانعي كه بايد بر روي آن ها فكر و بررسي كند بيان كند! و اين در حالي است كه بيزينس ما سرشار از نكات مثبت و ابزار قوي براي رشد مي باشد و دليل منطقي براي رد كردن آن وجود ندارد.

-درصورتي كه فرد سوالي از شما پرسيد كه خود شما پاسخ آن را نمي دانستيد از بالاسري خود بخواهيد كه به كنار دوست شما آمده و در رابطه با دغدغه هايشان صحبت نمايند پاسخ گوي دوست شما باشند.

درنهايت بعد از اينكه سوالات شما پايان يافت به راحتي به ايشان بگوييد كه آيا مايل است كه ثبت نام خود را انجام دهد؟ اين دعوت به انجام ثبت و قرارداد بي شك اگر با لحني دوستانه و سوالي باشد، به اين معني برداشت نمي شود كه شما قصد داريد ايشان را تحت فشار براي ثبت نام بگذاريد. اگر هم فرد مايل بود سايت و يا محصولات را بررسي كند به او اين زمان را بدهيد و به وي بگوييد كه حتما اين كار را مي تواند انجام دهد و شما بطور مثال فردا با او تماس مي گيريد تا پيگير بررسي هاي او باشيد و اگر سوالي داشت پاسخ گوي سوالات او باشيد.

نكته مهم: در پيگيري بايد دقت كنيد كه اول به سوالات سيستمي دوست خود پاسخ دهيد سپس ايمان و باور خود را به سيستم به او انتقال دهيد و از اهدافي كه براي او مي تواند اهميت داشته باشد و به واسطه اين شغل مي تواند به آن ها دست بايد، با او صحبت نماييد.

نكته: در پاسخ دهي نبايد هرگز عصباني شويد و بايد با خونسردي و بدون گارد گرفتن جواب ايشان را بدهيد.

نكته: هرگز اطلاعات دروغين و جو كاذب به افراد ندهيد.

نكته: در ميان صحبت هاي حاميان خود اشاره هاي خاص نكنيد و با با دوستانتان درگوشي صحبت نكنيد.

نكته: در نهايت اين موضوع را به ياد داشته باشيد كه از هر تعداد از افرادي كه آن ها دعوت مي كنيد بعضي از افراد به شما پاسخ مثبت مي دهند و بعضي درخواست شما را رد مي كنند ، مطمن باشيد با گذر زمان هرچقدر كه تجربه، اطلاعات و مهارت شما افزايش يابد درصد موفقيت شما افزايش ميابد.

انسان ها گاهي پيروز مي شوند و گاهي چيزي ياد مي گيرند...

با هلدينگ بزرگ عطاكو در سايت atamlm.ir همراه ما باشيد.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 12

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 128
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 66
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 72
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 67
 • بازدید ماه : 2070
 • بازدید سال : 2070
 • بازدید کلی : 35565
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی